Skip to content
Home » Електроуслуги » Ремонт електроинсталация

Ремонт електроинсталация

Ремонт електроинсталация

Проверка и ремонт на електроинсталации

Електрическата инсталация се изгражда с едножилни или многожилни медни проводници с изолация от поливинилхлорид.Тя се разпределя на токови кръгове в зависимост от предназначението и товарите които ще бъдат присъединявани към тях. Това е необходимо за да може да се постигне максимална защита на уредите,проводниците и хората съответно от претоварване, пренапрежение,ток при късо съединение или ток на утечка. За да се осигури защита от претоварване на съответния токов кръг се използват така наречените предпазители,които биват автоматични или със стопяема жичка.

Принципа е, че когато се превиши допустимия ток за съответния токов кръг те се задействат и го изключват. За защита от пренапрежение се използват така наречените катодни отводнители или аристори. Принципа при тях е да не се допусне по голямо или по малко напрежение от допустимото за съответния клас на защита.

За защита от ток на утечка се използват така наречените дефектнотокови защити.Те се използват главно за защита на хора и сгради от въздействията на електрическия ток .Изброените защити са задължителни за всяка една съвремена електроинсталация. Има различни изпълнения на видовете електроинсталации, като всеки един вид си има своето предназначение предимства и недостатъци.

Проверете дали вашата електроинсталация има нужните защити и дали отговаря на съответните норми и при липса на такива вземете необходимите мерки ако искате да защитите имуществото си,здравето на вас и близките ви хора. Не забравяйте, че това е лично ваше задължение и Вие лично ще носите последствията при възникване на нещастен случай или пожар.

За да бъдат тези защити ефективни е нужно вашата електроинсталация да е изпълнена трипроводно или петпроводно в зависимост от това дали ел. инсталацията е монофазна или трифазна,като имаме по един проводник за фаза, един за неутрала и един за защитно заземяване. Всяка една сграда трябва да има изградена собствена заземителна инсталация и към нея да бъдат присъединени всички заземителни проводници от съответните токови кръгове както и мълниеприемната система.За повече информация може да прочетете наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

Тези изисквния са задължителни и се прилагат в съвременото строителство като всички сгради строени след 2000г би трябвало да отговарят на тях. За по старите такива, които се водят за заварено положение тези норми не са приложени и при тях инсалациите подлежат на преработка за да отговарят на тези норми.

Ако ви предстои ремонт не забравяйте да проверите и обновите електроинсталацията си, защото ще разчитате на нея в близкото бъдеще.